ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Dpto. Soporte Técnico

Departamento de Soporte Técnico (Consultas Técnicas, Incidencias...)

 Dpto. Comercial

Soporte Comercial (Productos, Servicios...)

 Dpto. Facturación

Notificación de Pagos, Error al Realizar un Pago, Reclamar Factura, Etc.